לכבוד:

חברת יו.טי.טי בע"מ

דלתון

 

א.ג.נ.,

הנדון: הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"

(משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968)

על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה

על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה, מאשר בזאת את היותי משקיע כשיר הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 (להלן: "משקיע כשיר" ו-"החוק") ומסכים לקבל מידע מפורט אודות אפשרויות השקעה.

הריני מודיע, מצהיר ומסכים בזאת על היותי:

 1. יחיד- שמתקיימים בו אחד מאלה:
  "מבחן שווי הנכסים": השווי הכולל של הנכסים הנזילים[i] בבעלותי עולה על 8 מיליון ₪ (כפי שיוצמד למדד מעת לעת);

  "מבחן גובה ההכנסה": גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.2 מיליון ₪ (כפי שיוצמד למדד מעת לעת)  או שגובה הכנסת התא המשפחתי[ii] שאליו אני משתייך עולה על 1.8 מיליון ₪ (כפי שיוצמד למדד מעת לעת); או

  "המבחן המשולב": השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5 מיליון ש"ח (כפי שיוצמד למדד מעת לעת) וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה  600,000 ₪ (כפי שיוצמד למדד מעת לעת)  או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי אליו אני משתייך עולה על 900,000 ₪ (כפי שיוצמד למדד מעת לעת).

 1. או תאגיד- שמתקיימים בו אחד מאלה:

  תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד או יחידים העונים על סעיף 1 לעיל.

  תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון ₪.

 1. או נציג אחד מהמנויים בסעיפים לעיל.

** הריני לאשר היותי משקיע כשיר, או נציגו, כמסומן לעיל ומסכים לקבל חומר מפורט על אפשרויות השקעה. אני מסכים כי מידע המובא בהצהרה זו יהיה כלול במאגר שמנוהל על ידיכם ומשמש אתכם לצורך הצעת הזדמנויות השקעה.

** ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי זו.

** במידה ויחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור.

** ידוע לי כי הנכם נסמכים על ההצהרות הכלולות במסמך זה על מנת שיתאפשר לכם להציג בפניי מידע פיננסי מפורט במסגרת הצעות ההשקעה, וכי מתן מצגים והצהרות שאינם נכונים, מלאים ומדויקים באמצעותי או אי עמידה שלי בהתחייבויותיי האמורות, עלולים לגרום לכם נזקים.

** הריני לאשר קבלת פניות שיווקיות, עדכונים על השקעות פוטנציאליות ופרסומים מקצועיים באמצעי דיגיטלי, הודעות ובאמצעות שיחה טלפונית

[i]  "נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ“ה – 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

"נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ“ד – 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

[ii] "תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.